2009-02-02  Projekt ustawy o świadczeniach kompensacyjnych (video)...

    6 stycznia 2009 roku na posiedzeniu Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży odbyło się I czytanie poselskiego projektu ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych.

Poniżej zamieszczam moje wystąpienie z pracy Komisji - 89. posiedzenie Komisji w dniu 6 stycznia 2009r.

Panie przewodniczący, państwo ministrowie, Wysokie Komisje, główne uwagi do aktualnego tekstu projektu ustawy przedstawił pan poseł Szwed. Mam jednak kilka uwag odnoszących się do tych właśnie problemów.
Po pierwsze, chodzi o tytuł ustawy. Powiem z przekąsem, że po słowach "o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych" należałoby jeszcze dodać "dla nikogo". Zdecydowanie powiem, że te wysokości świadczeń, które wynikają z zapisów art. 5 oraz art. 9 ust. 2, wskazują jednoznacznie, że z tej ustawy skorzysta śladowa liczba nauczycieli ? poniżej 0,1% ? i to w zupełnie wyjątkowych sytuacjach. Dlatego też zwracam się z pytaniem do pana przewodniczącego Olejniczaka, reprezentanta wnioskodawców. Bardzo proszę o odpowiedź na pytanie o symulację wysokości świadczeń kompensacyjnych dla poszczególnych lat. Nie wierzę w to, że przygotowując projekt ustawy siłami trzech klubów, nie przeprowadzili państwo takiej analizy. To jest po prostu niemożliwe. Ponieważ to posłowie przygotowali projekt, dlatego też bardzo proszę pana przewodniczącego o przedstawienie wysokości świadczeń.
Jeśli chodzi natomiast o kwestię drugą, to mam podwójne pytanie, również skierowane do pana przewodniczącego Olejniczaka oraz do Biura Legislacyjnego. Czy art. 9 ust. 2 jest zgodny z konstytucją? Pragnę zwrócić uwagę na to, że od 1 stycznia 2009 r., a więc już od kilku dni, nauczyciele nie pracują w szczególnym charakterze. Nauczyciele pracują tak jak wszystkie pozostałe grupy zawodowe, wyłączając te zawody, które są objęte ustawą o pomostówkach. W związku z tym chciałbym zapytać, na jakiej podstawie zabrania się wykonywania zawodu nauczyciela po otrzymaniu świadczenia kompensacyjnego. Proszę zwrócić uwagę na fakt, że oto nauczyciel, który ukończył 60 bądź 65 lat ? a nie korzysta ani z wcześniejszej emerytury, ani ze świadczeń kompensacyjnych ? przechodzi normalnie na emeryturę i może pracować w szkole. Natomiast ten nauczyciel, który otrzymuje świadczenia kompensacyjne, nie może pracować w szkole. Na jakiej podstawie?
Pragnę przypomnieć kilka zapisów konstytucji. Art. 24: "Praca znajduje się pod ochroną Rzeczypospolitej Polskiej. Państwo sprawuje nadzór nad warunkami wykonywania pracy." Art. 32 ust. 1: "Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne.". Art. 32 ust. 2: "Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny." Art. 65 ust. 1: "Każdemu zapewnia się wolność wyboru i wykonywania zawodu oraz wyboru miejsca pracy."
Podkreślam, że gdyby zawód nauczyciela był określony jako praca w szczególnym charakterze, to rzeczywiście można byłoby dyskutować. Ale nie jest. Nie jest tak od 1 stycznia br. W związku z tym, moim zdaniem, sam fakt wzięcia zasiłku w wysokości 600 czy 700 złotych jest absolutnie niezgodny z konstytucją. Bardzo proszę Biuro Legislacyjne o zajęcie stanowiska. Prosiłbym o takie sformułowanie opinii, abym nie spotkał się z zarzutem, jaki usłyszałem w trakcie prac nad zmianą ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania". Kiedy w trakcie trzeciego czytania powołałem się na opinię wyrażaną przez legislatora sejmowego w czasie formalnego posiedzenia Komisji, to pan marszałek Komorowski zwrócił mi uwagę, że powołuję się na jakieś prywatne opinie. Bardzo więc prosiłbym, aby opinia została tak sformułowana, żebym nie spotkał się z podobnym zarzutem marszałka Sejmu.
Ostatnia rzecz, na którą chciałbym zwrócić uwagę, to uzasadnienie projektu ustawy. Prosiłbym również przedstawiciela wnioskodawców o wyjaśnienie trzeciego akapitu uzasadnienia. Czytałem ten akapit trzy razy i nic z niego nie mogę zrozumieć. Przytoczę go, bardzo prosząc o wyjaśnienie. Może mróz sprawia, że nie jestem w stanie zrozumieć. "Badania środowiska nauczycielskiego i warunków pracy nauczycieli wskazują, że jednymi z podstawowych problemów zgłaszanych przez nauczycieli są z jednej strony częste zmiany prawa oświatowego, a z drugiej ? niesatysfakcjonujące zarobki. Proponowany system stanowi element łagodzący skutki zmian w systemie edukacji" ? pytam: jakich? - "i jest adresowany do tych osób, które mniej skorzystają z innych rozwiązań proponowanych dla nauczycieli ? w szczególności podwyżek" ? zupełnie nie rozumiem tego fragmentu ? "czy też rozwiązań przewidzianych w ramach programu " ? rozumiem to w ten sposób, że nauczyciele są wyłączeni z tego programu. Bardzo więc prosiłbym o wyjaśnienie tego akapitu, ponieważ nie jestem w stanie go zrozumieć.
Proszę państwa, kończąc, powiem tak. W układzie, jaki wynika z dwóch wspomnianych artykułów projektu, skorzystanie ze świadczenia kompensacyjnego bez możliwości pracy w zawodzie nauczyciela spowoduje degradację materialną - a w jej efekcie i psychiczną - tego świadczeniobiorcy. Dlatego też twierdzenie, że jest to ukłon w stronę nauczycieli i jakiś szczególny przywilej oraz upowszechnianie owego twierdzenia w opinii publicznej, brzmi po prostu jak ponury żart. Dziękuję.

wstecz