2010-09-23  74. posiedzenie Sejmu RP...

    W dniach 22-24 września poseł na Sejm RP Lech Sprawka aktywnie uczestniczył w 74. posiedzeniu Sejmu RP.

74. posiedzenie Sejmu RP

      Pytanie do 27 i 28 punkt porządku dziennego: 27. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (druk nr 3377). 28. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o formach opieki nad dziećmi w wieku do 5 lat (druk nr 3398).

74. posiedzenie Sejmu RP

74. posiedzenie Sejmu RP

74. posiedzenie Sejmu RP

      Poseł Lech Sprawka:

     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani Minister! Od ponad roku pięciolatki mają prawo do wychowania przedszkolnego. Oznacza to, że obowiązkiem gminy jest zapewnienie możliwości realizacji tego prawa, a za niespełna dwa lata zapewnienie wychowania przedszkolnego dla pięciolatków będzie ich obowiązkiem.

     W związku z tym mam pytanie: Czy nie byłoby zasadne, aby w momencie wejścia w życie obowiązku wychowania przedszkolnego dla dzieci 5-letnich ten fragment wychowania przedszkolnego był objęty - ponieważ jest to zadanie obligatoryjne - subwencją oświatową?

      Nakłada się na to pewna taka dziwna sytuacja, jeśli chodzi o podstawę programową. Co prawda nie jest to przedmiotem tych ustaw, ale wydaje mi się, że warto byłoby w nawiązaniu do wystąpienia pani poseł Kluzik-Rostkowskiej zwrócić na to uwagę. Wychowanie przedszkolne dzieci w wieku od 3 do 5 lat, a właściwie dzieci mających 2,5 roku, bo tak dopuszcza ustawa, objęte jest tą samą podstawą programową. Proszę zwrócić uwagę: w czasie dwóch pierwszych lat, choć nie ma takiego obowiązku, realizuje się jakąś podstawę programową, która kontynuowana jest w przypadku pięciolatków, ale już wszystkich, całej populacji. Czy nie byłoby lepiej, gdyby dla pięciolatków stworzono odrębną podstawę programową, a potem kontynuowano to w systemie szkolnym, natomiast wychowanie przedszkolne dzieci 3- i 4-letnich połączono, zintegrowano w pewien wspólny system opieki i wychowania dla dzieci od 0 do 4 lat, żeby w żłobku, gdzie znajdują się dzieci w wieku 0-3 lat, nie realizowano jedynie hasła: opieka, aby nie było to tylko przewijanie i walka z płaczem, ale żeby również, szczególnie dla tych dzieci 2-letnich, wprowadzić te inne ważne elementy. Czy nie byłoby dobrze, żeby rozwiązać to systemowo, ponieważ jedna z ustaw mówi: w wieku do 5 lat, druga - do 3 lat, a to byłby dokładnie środek - do 4 lat.

      Drugie pytanie. Pani minister, odnosi się to zarówno do regulacji, które są przedmiotem tego punktu, ale również do tego punktu, który był przed chwilą omawiany. Mam pytanie, a właściwie apel, żeby przy ocenie skutków finansowych regulacji prawnych uwzględniać nie tylko bezpośrednie koszty wdrożenia kolejnych propozycji rozwiązań, ale również uwzględnić konsekwencje związane z organizacją pracy jednostek samorządu terytorialnego. Mówię o wzroście liczby zadań. Co chwila kolejne ustawy przynoszą następny katalog zadań, najczęściej generujący wzrost zatrudnienia, zadań, których nie da się wykonać w ramach tego samego zasobu kadrowego, co z kolei generuje dalsze koszty, jeśli chodzi o wydatki bieżące. To jest coś, co przy ocenie skutków finansowych - nie mówię, że tylko tych ustaw, ale praktycznie rzecz biorąc wszystkich - całkowicie nam umyka. Wszyscy specjaliści, ekonomiści podkreślają gwałtowny wzrost zatrudnienia w samorządach, wręcz jakby to był przejaw jakiejś patologii, a tak nie jest. Stąd też pytanie: Czy nie warto byłoby tego uwzględnić, oceniając te skutki? Dziękuję. (Oklaski)

wstecz