2009-12-04  List do Ministra Zdrowia w sprawie dramatycznej sytuacji w lubelskiej służbie zdrowia....

    W związku z dramatyczną sytuacją w służbie zdrowia Poseł Lech Sprawka wraz z Posłem Krzysztofem Michalkiewiczem i Senatorem Grzegorzem Czelejem wystosowali do Pani Ewy Kopacz Ministra Zdrowia list z prośbą o interwencję w sprawie niewystarczającego finansowania lubelskiej służby zdrowia.


Szanowna Pani
Ewa Kopacz
Minister Zdrowia

Z wielkim niepokojem obserwujemy sytuację w zakresie warunków finansowych realizacji świadczeń zdrowotnych w 2009 i 2010 r. na terenie województwa lubelskiego. Realne staje się zagrożenie bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców naszego województwa. Dramatyczna sytuacja dotyczy przede wszystkim lecznictwa szpitalnego. Świadczą o tym następujące fakty:

1.Nie zostały wypłacone ?nadwykonania? za 2008 rok tylko dla czterech województw: lubelskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego. W województwie lubelskim dotyczy to sumy 126 971 000. zł. Zastępca Prezesa NFZ Pan Zbigniew Teter stwierdził, że nie zostaną one zrealizowane ze względu na wątpliwości co do ich zasadności. Dziwi fakt, że w dwunastu pozostałych województwach nie zakwestionowano żadnych kwot.
2. Ograniczane są przyjęcia pacjentów do szpitali ze względu na brak wypłat za ?nadwykonania? w 2009 roku. Według stanu na 30 września 2009 r. wynoszą one 177 592 850 zł, a po zbilansowaniu z wartością niewykonań 141 126 840 zł. Powoduje to bardzo szybkie narastanie zadłużenia szpitali.
3. Dramatycznie dla lecznictwa szpitalnego przedstawia się sytuacja w 2010 roku. W planie finansowym na 2010 rok, przedstawionym przez Prezesa NFZ na leczenie szpitalne przeznacza się o 100 707 000 zł mniej w stosunku do pierwotnego planu na 2009 rok i o 261 312 000 zł mniej w stosunku do ostatniej zmiany planu z 2 listopada 2009 roku. Sytuacja powyższa sprawiła, że szpitale odmawiały podpisania aneksów do umów na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w 2010 roku. Uwzględniając zmniejszenie planu na leczenie szpitalne w 2010 i poziom ?nadwykonań? w 2009 roku, zabraknie na finansowanie tych świadczeń około 0,5 mld zł. Oznaczać to będzie drastyczne ograniczenie liczby przyjmowanych pacjentów, gigantyczne wydłużenie kolejek oraz utratę płynności finansowej i tak zadłużonych szpitali.
4.Drastycznemu pogorszeniu warunków kontraktowania umów dla szpitali towarzyszy równocześnie znaczny wzrost środków przeznaczonych w planie finansowym na 2010 rok na podstawową opiekę zdrowotną (wzrost o 77 665 000 zł w stosunku do pierwotnego planu na 2009 rok) i rezerwę na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych (wzrost o 52 mln tj. o 50% w stosunku do pierwotnego planu na 2009 rok).

Przytoczone fakty nie wyczerpują pełnej listy zagrożeń dla bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców województwa lubelskiego w 2010 roku. Dlatego zwracamy się do Pani Minister z prośbą o odpowiedź na następujące pytania:
1. Jakie jest stanowisko Pani Minister do zmiany struktury świadczeń zdrowotnych, wynikającej z planu finansowego na 2010 rok Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia?
2.Z jakiego powodu następuje znaczący wzrost środków przeznaczonych na ?rezerwę migracyjną? kosztem leczenia szpitalnego?
3.Dlaczego nie zostały zrealizowane wypłaty za ?nadwykonania za 2008 rok? dla województwa lubelskiego? W odpowiedzi prosimy o uwzględnienie szczegółowych informacji uzasadniających ?wątpliwości?, o których mówił Pan Prezes Zbigniew Treter na posiedzeniu Komisji Zdrowia 5 listopada 2009 roku, a które rzekomo są przyczyną braku wypłaty środków.
4. Jaki jest aktualny i przewidywany plan wypłat za ?nadwykonania za 2009 rok? dla województwa lubelskiego?
5. Czy procedura przedłużenia terminu obowiązywania umów udzielenia świadczeń zdrowotnych, zastosowana przez Lubelski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia jest zgodna z prawem? (chodzi o problem wymuszenia podpisu aneksu bez kwoty wartości kontraktu).

Obserwując rosnące napięcie w lubelskiej służbie zdrowia i niepokój społeczeństwa, w imieniu parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości Ziemi Lubelskiej zwracamy się z prośbą o szybką reakcję oraz o interwencję w zakresie planowania finansowego na 2010 rok oraz sposobu kontraktowania świadczeń zdrowotnych w województwie lubelskim, która umożliwi przywrócenie elementarnego bezpieczeństwa zdrowotnego w województwie lubelskim.

wstecz