2009-07-17  O zmianie algorytmu podziału środków finansowych w NFZ...

    17 lipca 2009r. podczas posiedzenia Komisji Zdrowia pytałem Prezesa NFZ o kwestie związane z niekorzystnym dla woj. lubelskiego podziałem środków NFZ.

KOMISJA ZDROWIA, posiedzenie nr 105 w dniu 17.VII.2009r.

Przewodniczący poseł Andrzej Sośnierz (PiS): Dziękuję. Czy ktoś z państwa posłów chciałby jeszcze zabrać głos w tej sprawie? Proszę bardzo, pan poseł Sprawka.
Poseł Lech Sprawka (PiS): Panie przewodniczący, panie prezesie. W październiku pan minister Twardowski, odpowiadając na interpelację w sprawie algorytmu podziału środków między oddziały wojewódzkie, napisał, że w Ministerstwie Zdrowia planuje się powołanie roboczego zespołu z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia oraz Narodowego Funduszu Zdrowia w celu analizy dotychczasowego funkcjonowania algorytmu, i że po przeprowadzeniu prac przez ten zespół możliwe będzie przedstawienie szczegółowego stanowiska w przedmiotowej sprawie. Natomiast podczas pobytu w kwietniu tego roku w Lublinie pani minister Kopacz powiedziała: "Chcemy odstąpić od algorytmu - będzie to, oczywiście, wymagać zmiany ustawowej - i podzielić pieniądze w całej Polsce tak, aby trafiały na każdego pacjenta dokładnie w takiej proporcji, w takich przelicznikach, jakie obowiązują w tej chwili w podstawowej opiece zdrowotnej". W kontekście projektu planu finansowego na 2010 r. pytam, czy ten zespół roboczy zakończył prace. Jakie są ewentualne sugestie tego zespołu i co z zapowiedzią pani minister Kopacz? Dziękuję.
Przewodniczący poseł Andrzej Sośnierz (PiS): Proszę o odpowiedź, panie prezesie.
Prezes NFZ Jacek Paszkiewicz: W kwestii algorytmu nie będę się wypowiadać, bo jest to dziedzina Ministra Zdrowia. (...)
Przewodniczący poseł Andrzej Sośnierz (PiS): Czy ktoś z państwa posłów chciałby jeszcze zabrać głos? Jeszcze raz pan poseł Sprawka.
Poseł Lech Sprawka (PiS): Wobec braku odpowiedzi na moje pytanie ze strony pana prezesa, korzystając z obecności pana ministra, poproszę o odpowiedź pana ministra.
Przewodniczący poseł Andrzej Sośnierz (PiS): Pan minister właśnie chciał na to pytanie odpowiedzieć.
Podsekretarz stanu w MZ Cezary Rzemek: Szanowni państwo, oczywiście - tak jak pani minister Kopacz powiedziała - zespół pracuje. Aktualnie podejmiemy decyzję o tym, jakie de facto środki będą przeznaczone w planie na rok 2010. Wówczas zespół podejmie dalszą pracę, ponieważ trzeba pamiętać, że obowiązuje art. 118 ust. 4, który mówi, że pieniądze przekazane w planie na 2010 r. nie mogą być niższe niż wysokość kosztów finansowania świadczeń opieki zdrowotnej dla danego oddziału w roku poprzednim. Zatem, dalsze prace nad algorytmem będą się mogły odbywać po zatwierdzeniu dzisiejszego punktu. Dziękuję.

wstecz