2009-02-08  Senat o systemie oświaty...

    5 lutego 2009r. Senat RP rozpatrzył ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty.

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 23 stycznia 2009 r. ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw, postanowił wprowadzić do jej tekstu 6 poprawek.
Wprowadzając pierwszą poprawkę Senat miał na względzie to, że w przypadku szkół artystycznych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego a nie kurator oświaty, zatem bardziej właściwym jest posłużenie się określeniem zaproponowanym w poprawce.
Poprawka nr 2 ma charakter redakcyjny. Poprawka nr 3 doprecyzowuje przepis. Wprowadzając poprawki czwartą i piątą Senat zdecydował o ustaleniu jednolitych zasad przyjmowania do szkoły dzieci, które w danym roku kalendarzowym kończą 6 lat. Warunkiem przyjęcia dziecka 6 - letniego do szkoły w latach szkolnych 2009/2010 - 2011/2012 będzie wcześniejsze objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym albo uzyskanie pozytywnej opinii poradni psychologiczno - pedagogicznej oraz posiadanie przez szkołę warunków organizacyjnych umożliwiających przyjęcie dziecka.
Poprawka nr 6 ma charakter porządkujący i utrzymuje w mocy przepisy wykonawcze dotyczące podstawy programowej do czasu wydania nowego rozporządzenia nie dłużej jednak niż do dnia 31 sierpnia 2015 r.

wstecz